กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

*พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
*พระราชบัญญัติเงินเดือน
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
*พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา