คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0818715219
อีเมล์ : Suriya6306@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านเม็ก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
2524 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.ศ.๕) โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
2528 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2544 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ต.ค. 2529 โรงเรียนศรีชมพูวิทยา อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย อาจารย์ 1 โรงเรียนศรีชมพูวิทยา
1 ต.ค. 2535 โรงเรียนศรีชมพูวิทยา อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนศรีชมพูวิทยา
1 ต.ค. 2540 โรงเรียนศรีชมพูวิทยา อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีชมพูวิทยา
19 ธ.ค. 2544 โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าบ่อ
12 ก.ค. 2545 โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าบ่อ
24 ธ.ค. 2547 โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าบ่อ
14 มิ.ย 2548 โรงเรียนบ้านเทานาบอน อ.สังคม จ.หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทานาบอน
1 ก.พ. 2549 โรงเรียนบ้านเทานาบอน อ.สังคม จ.หนองคาย ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านเทานาบอน
8 พ.ย. 2549 โรงเรียนฝางพิทยาคม อ.สระใคร จ.หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม
1 พ.ค. 256๑ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
1 พ.ค. 2561 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
2 รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
3 ผู้จัดการทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภทพุ่งแหลน สถิติ 48.54 เมตร กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36
4 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
5 กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น
6 สอบไล่ธรรมศึกษาชั้นตรี อุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๒
7 ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗